charles joseph clark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charles joseph clark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charles joseph clark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charles joseph clark.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • charles joseph clark

    Similar:

    clark: Canadian politician who served as prime minister (1939-)

    Synonyms: Joe Clark

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).