charles dudley warner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charles dudley warner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charles dudley warner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charles dudley warner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • charles dudley warner

    Similar:

    warner: United States filmmaker who with his brothers founded the movie studio that produced the first talking picture (1881-1958)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).