characteristic theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

characteristic theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm characteristic theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của characteristic theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • characteristic theory

    * kinh tế

    thuyết đặc tính (hàng hóa)