characteristic angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

characteristic angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm characteristic angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của characteristic angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • characteristic angle

    * kỹ thuật

    điện:

    góc đặc trưng

    góc đặc tuyến