brie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brie.

Từ điển Anh Việt

  • brie

    * danh từ

    phó mát mềm của Pháp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brie

    soft creamy white cheese; milder than Camembert