brace wrench nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brace wrench nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brace wrench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brace wrench.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brace wrench

    a wrench shaped like a brace (has a handle shaped like a crank) and a socket head

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).