brace and bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brace and bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brace and bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brace and bit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brace and bit

    a drill consisting of a bit and a brace to hold and turn it

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).