bracelet wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bracelet wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bracelet wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bracelet wood.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bracelet wood

    small West Indian shrub or tree with hard glossy seeds patterned yellow and brown that are used to make bracelets

    Synonyms: Jacquinia armillaris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).