boneless smoked herring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boneless smoked herring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boneless smoked herring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boneless smoked herring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boneless smoked herring

    * kinh tế

    thịt cá trích hun khói