boneless meat shaping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boneless meat shaping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boneless meat shaping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boneless meat shaping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boneless meat shaping

    * kinh tế

    sự tạo hình thịt nạc