boneless chuck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boneless chuck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boneless chuck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boneless chuck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boneless chuck

    * kinh tế

    phần bả con thịt không xương (bò)