boneless fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boneless fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boneless fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boneless fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boneless fish

    * kinh tế

    thân cá