boneless fillet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boneless fillet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boneless fillet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boneless fillet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boneless fillet

    * kinh tế

    miếng thịt không xương