boneless cut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boneless cut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boneless cut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boneless cut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boneless cut

    * kinh tế

    miếng thịt không xương