boneless rump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boneless rump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boneless rump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boneless rump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boneless rump

    * kinh tế

    phần nạc của xương