boneless meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boneless meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boneless meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boneless meat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boneless meat

    * kinh tế

    thịt không xương