boneless ham nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boneless ham nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boneless ham giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boneless ham.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boneless ham

    * kinh tế

    giăm bông nạc