boiled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boiled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boiled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boiled.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • boiled

  cooked in hot water

  Synonyms: poached, stewed

  Similar:

  boil: come to the boiling point and change from a liquid to vapor

  Water boils at 100 degrees Celsius

  Antonyms: freeze

  boil: immerse or be immersed in a boiling liquid, often for cooking purposes

  boil potatoes

  boil wool

  boil: bring to, or maintain at, the boiling point

  boil this liquid until it evaporates

  churn: be agitated

  the sea was churning in the storm

  Synonyms: boil, moil, roil

  seethe: be in an agitated emotional state

  The customer was seething with anger

  Synonyms: boil

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).