boiled hempseed oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boiled hempseed oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boiled hempseed oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boiled hempseed oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • boiled hempseed oil

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầu gai đun nóng