bless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bless.

Từ điển Anh Việt

 • bless

  /bles/

  * (bất qui tắc) ngoại động từ blessed

  /'blest/, blest

  /blest/

  giáng phúc, ban phúc

  ((thường) dạng bị động) làm cho may mắn, làm cho hạnh phúc

  to be blessed with good health: được may mắn là có sức khoẻ tốt

  tôn sùng

  cầu Chúa phù hộ cho

  bless me!; bless my soul!

  chao ôi!; trời ôi!

  blest if I saw him!

  tớ mà có gặp nó thì trời đánh thánh vật tớ

  to have not a penny to bless oneself with

  nghèo rớt mồng tơi, nghèo xác xơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bless

  give a benediction to

  The dying man blessed his son

  Antonyms: curse

  confer prosperity or happiness on

  make the sign of the cross over someone in order to call on God for protection; consecrate

  Synonyms: sign

  Similar:

  consecrate: render holy by means of religious rites

  Synonyms: hallow, sanctify

  Antonyms: desecrate