blend in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blend in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blend in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blend in.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blend in

  cause (something) to be mixed with (something else)

  At this stage of making the cake, blend in the nuts

  Synonyms: mix in

  Similar:

  blend: blend or harmonize

  This flavor will blend with those in your dish

  This sofa won't go with the chairs

  Synonyms: go

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).