blending of coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blending of coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blending of coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blending of coal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blending of coal

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trộn các loại than