blending drum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blending drum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blending drum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blending drum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blending drum

    * kinh tế

    tang trộn