bleach liquor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bleach liquor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bleach liquor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bleach liquor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bleach liquor

    a solution containing bleaching agents that is used to bleach textiles or paper pulp

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).