bleached fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bleached fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bleached fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bleached fat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bleached fat

    * kinh tế

    mỡ biến trắng