bearing release nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearing release nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearing release giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearing release.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearing release

    * kỹ thuật

    bạc đạn nhả

    cơ khí & công trình:

    bạc đạn chà