bearing joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearing joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearing joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearing joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearing joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điểm núi tựa