bearing cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearing cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearing cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearing cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearing cable

    * kỹ thuật

    cáp chịu lực

    cáp tải