bearing property nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearing property nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearing property giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearing property.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearing property

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đặc tính chịu nén