balance scale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balance scale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balance scale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balance scale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • balance scale

    * kỹ thuật

    thiết bị cân