azimuth scale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azimuth scale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azimuth scale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azimuth scale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azimuth scale

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống có chia độ