azimuth (az) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azimuth (az) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azimuth (az) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azimuth (az).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azimuth (az)

    * kỹ thuật

    góc phương vị