azimuth rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azimuth rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azimuth rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azimuth rate.

Từ điển Anh Việt

  • azimuth rate

    (Tech) tốc độ thay đổi phương vị