azimuth clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azimuth clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azimuth clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azimuth clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azimuth clamp

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cái kẹp phương vị