aural reception nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aural reception nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aural reception giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aural reception.

Từ điển Anh Việt

  • aural reception

    (Tech) nhận bằng tai