aural detection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aural detection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aural detection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aural detection.

Từ điển Anh Việt

  • aural detection

    (Tech) phát hiện bằng âm thanh