aural presentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aural presentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aural presentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aural presentation.

Từ điển Anh Việt

  • aural presentation

    (Tech) trình bày bằng âm thanh