audio response device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audio response device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audio response device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audio response device.

Từ điển Anh Việt

  • audio response device

    (Tech) bộ phát âm