audio peak limiter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audio peak limiter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audio peak limiter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audio peak limiter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • audio peak limiter

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ hạn chế đỉnh âm tần