audio generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audio generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audio generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audio generator.

Từ điển Anh Việt

  • audio generator

    (Tech) máy tạo sóng âm tần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • audio generator

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy phát sóng hạ tầng