audio dub button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audio dub button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audio dub button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audio dub button.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • audio dub button

    * kỹ thuật

    nút đưa tiếng vào băng hình