audio digital tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audio digital tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audio digital tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audio digital tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • audio digital tape

    * kỹ thuật

    băng âm thanh số