ashlar vault nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashlar vault nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashlar vault giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashlar vault.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ashlar vault

    * kỹ thuật

    vòm đá đẽo