ashlaring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashlaring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashlaring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashlaring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ashlaring

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự ốp đá chẻ

    sự xây đá chẻ