ashlar arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashlar arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashlar arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashlar arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ashlar arch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòm đá đẽo