ashlar stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashlar stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashlar stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashlar stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ashlar stone

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá cắt khối

    đá xây dựng