ashlar stone facing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashlar stone facing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashlar stone facing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashlar stone facing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ashlar stone facing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt ốp bằng đá đẽo