ashlar pier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashlar pier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashlar pier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashlar pier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ashlar pier

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ bằng đá đẽo