arrive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrive.

Từ điển Anh Việt

 • arrive

  /ə'raiv/

  * nội động từ

  (+ at, in) đến, tới nơi; xảy đến

  đi đến, đạt tới

  to arrive at a conclusion: đi tới một kết luận

  to arrive at perfection: đạt tới chỗ toàn thiện

  thành đạt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arrive

  * kinh tế

  cập bến

  đến cảng

  đến nơi

  * kỹ thuật

  tới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arrive

  reach a destination; arrive by movement or progress

  She arrived home at 7 o'clock

  She didn't get to Chicago until after midnight

  Synonyms: get, come

  Antonyms: leave

  succeed in a big way; get to the top

  After he published his book, he had arrived

  I don't know whether I can make it in science!

  You will go far, my boy!

  Synonyms: make it, get in, go far