arrived ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrived ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrived ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrived ship.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrived ship

    * kinh tế

    tàu đã đến

    tàu đã đến cảng